Nasz program

STRATEGICZNYM CELEM PROGRAMU W PERSPEKTYWIE WIELOLETNIEJ JEST:

 1. Powstrzymanie nasilającej się fali emigracji ludzi młodych z Gorlic do dużych miast oraz poza granice kraju,

 2. Zachęcenie do powrotu osób, które już wyjechały,

 3. Zatrzymanie postępującego starzenia się populacji Miasta prowadzącego do załamania demograficznego, społecznego i ekonomicznego,

 4. Zapewnienie rozwoju Miasta w oparciu o energię, zdolności, umiejętności i kompetencje ludzi młodych oraz wykorzystanie doświadczenia starszych pokoleń.

ABY TO OSIĄGNĄĆ NALEŻY STWORZYĆ W GORLICACH KORZYSTNE WARUNKI W ZAKRESIE:

 • ROZWOJU RYNKU PRACY

 • ROZWOJU GOSPODARCZEGO

 • ROZWOJU ZORGANIZOWANEJ TURYSTYKI

 • POPRAWY POZIOMU I JAKOSCI ŻYCIA

ZADANIA JAKIE ZAMIERZAMY ZREALIZOWAĆ DLA OSIĄGNIĘCIA CELU STRATEGICZNEGO

 1. Jak najefektywniejsze wykorzystanie środków z Funduszy Europejskich na lata 2014 – 2020 jako ostatniej dostępnej puli pomocowej, przede wszystkim na inwestycje mogące przyczynić się do uzyskania wzrostu gospodarczego.

 1. Podjęcie działań w zakresie rozwoju rynku pracy i pobudzenia rozwoju gospodarczego poprzez:

 1. Wspieranie przedsiębiorstw tworzących lokalny rynek pracy.

 • nacisk na wspieranie lokalnych przedsiębiorców,

 • organizowanie szkoleń dla MSP oraz osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej,

 • pomoc w poszukiwaniu partnerów gospodarczych (w ramach istniejących możliwości prawnych),

 • udzielanie w szczególnie uzasadnionych przypadkach przez Radę Miasta Gorlice i Burmistrza Miasta pomocy dla przedsiębiorców polegającej m.in. na umarzaniu odsetek, rozkładaniu na raty zobowiązań podatkowych itp.,

 • opracowanie systemu ulg podatkowych dla przedsiębiorców, mającego na celu podniesienie atrakcyjności tworzenia nowych miejsc pracy, z uwzględnieniem rodzaju prowadzonej działalności, z najwyższymi preferencjami dla pracodawców z branż przemysłowych i nowoczesnych technologii,

 • przywrócenie funkcjonowania Inkubatora Przedsiębiorczości,

 • równoważenie handlu z zachowaniem równowagi interesów małych sklepów oraz dostępności sklepów wielkopowierzchniowych (w ramach istniejących możliwości prawnych, związanych m.in. z zagospodarowaniem przestrzennym).

 1. Zwiększenie poziomu inwestowania w Mieście

 • opracowanie i przyjęcie strategii rozwoju obejmującej określenie preferowanych inwestycji,

 • opracowanie i podjęcie działań zmierzających do zagospodarowania stref aktywności gospodarczej, przede wszystkim przez przedsiębiorców z branż przemysłowych i nowoczesnych technologii a także usługowych na rzecz przemysłu, w tym działań mających na celu pozyskanie tego typu inwestorów,

 • przygotowanie kompleksowej oferty dla inwestorów, w tym przygotowanie dalszych terenów i obiektów pod inwestycje a przy współpracy z Powiatem przygotowanie oferty dostępnych pracowników,

 • aktywne promowanie terenów miejskich przeznaczonych pod inwestycje,

 • sukcesywne uzupełnianie brakującej infrastruktury technicznej na terenach miejskich przeznaczonych pod inwestycje,

 • opracowanie i wprowadzenie systemu ulg dla podmiotów gospodarczych rozpoczynających działalność na terenie Miasta, zgodnie ze Strategią rozwoju Miasta,

 • we współdziałaniu z Powiatem – kontynuacja działań do połączenia Gorlic z siecią dróg ekspresowych bądź to przez drogę Kielce-Tarnów-Gorlice-Jasło-Barwinek-Granica Państwa, bądź też przez dogodne – w szczególności w warunkach zimowych – połączenia drogowe z trasami szybkiego ruchu przez Nowy Sącz, do autostrady A4 w kierunku Tarnowa oraz do trasy S19.

 1. Rozwój usług turystycznych w sposób powodujący rzeczywiste zwiększenie obrotu gospodarczego.